fbpx

EPS Growth Rate

EPS là thu nhập trên mỗi cổ phần. Công thức tính tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần xác định rõ tăng trưởng của doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần là 1 trong 5 chỉ số lớn, rất quan trọng để xác định 1 doanh nghiệp là doanh nghiệp tuyệt vời để đầu tư hay không

eps
Thu nhập trên mỗi cổ phần:
Hãy sử dụng công cụ nghiên cứu này theo sự tiện lợi của bạn. Nếu được thì bạn nên tìm kiếm và truy xuất dữ liệu của doanh nghiệp khoảng 10 năm. Hãy điền vô ô “Thu nhập trên mỗi cổ phần quá khứ” con số EPS trong quá khứ mà bạn tìm được. Sau đó điền vào ô “thu nhập trên mỗi cổ phần hiện tại” EPS của năm gần nhất. Tiếp theo, trong ô “Số năm” hãy điền số năm giữa 2 kì EPS quá khứ và EPS hiện tại (thí dụ, nếu con số EPS quá khứ mà bạn điền vô là con số 10 năm trước đây và con số EPS mà bạn điền vô ô “Thu nhập trên mỗi cổ phần hiện tại” là năm nay, thì tổng thời gian giữa 2 kì tính EPS này là 9 năm – và con số bạn điền vào ô “số năm” là 9)

các bước tiếp theo

Nếu những con số trên khớp với yêu cầu của Rule #1, hãy chuyển sang tính toán tăng trưởng của doanh thu qua các năm để xác định doanh nghiệp này có phải là doanh nghiệp đáng đầu tư hay không?

Equity
Growth Rate

Lãi tăng trưởng trên mỗi cổ phiếu

Tốc độ tăng trưởng vốn cổ phần của công ty hay còn gọi là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.