fbpx

ROIC Calculator

ROIC là hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư, chỉ số này là chỉ số tài chính quan trọng nhất thể hiện doanh nghiệp đang được điều hành tốt hay không. Chỉ số ROIC nên bằng hoặc lớn hơn 10%, dù vậy, quan trọng nhất là chỉ số này liên tục tăng lên qua các năm. Nếu chỉ số này được giữ vững (>10%) hoặc tăng lên đều đặn qua từng năm thì có nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt. Nếu chỉ số ROIC đi xuống, điều đó có nghĩa là người Giám đốc điều hành CEO của doanh nghiệp đang tái đầu tư các khoản lợi nhuận thặng dư hàng năm ngày càng kém hiệu quả so với những năm trước đó.

roic
Hoàn vốn đầu tư:
Trong những ô trống ở công thức phía trên, hãy nhập vào các con số dữ liệu theo mô tả dưới đây:

Chú ý: ROIC được xác định theo nhiều cách khác nhau. Vì thế, trong công thức trên website của happy.live được sử dụng dựa trên những công thức phổ biến nhất mà các website tài chính lớn thường sử dụng. Mục đích của công thức tính ROIC này chỉ để xác định 1 doanh nghiệp đang tăng trưởng hay là “chìm xuồng”

NOPAT: Là tổng thu nhập sau thuế của doanh nghiệp. Nó chính là Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp x (1 – thuế thu nhập doanh nghiệp).

EQUITY: Là Tổng vốn chủ sở hữu kì gần nhất trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

DEBT: Nợ dài hạn của doanh nghiệp. Các bạn có thể tìm thấy con số này trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

các bước tiếp theo

Nếu những con số trên khớp với yêu cầu của Rule #1, hãy chuyển sang tính toán tăng trưởng của doanh thu qua các năm để xác định doanh nghiệp này có phải là doanh nghiệp đáng đầu tư hay không?

Sales
Growth Rate

Lợi tức đầu tư

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp là chỉ số phản ánh tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp qua các năm.