fbpx

Sales Growth Rate

Chỉ số tăng trưởng doanh thu của 1 doanh nghiệp là chỉ số phản ánh tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp qua các năm. Công thức tính tăng trưởng doanh thu của Rule#1 này sẽ giúp bạn xác định được tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu là 1 trong 5 chỉ số lớn, rất quan trọng để xác định 1 doanh nghiệp là doanh nghiệp tuyệt vời để đầu tư hay không.

sgr
Tốc độ tăng trưởng
doanh thu:
Hãy sử dụng công cụ nghiên cứu này theo sự tiện lợi của bạn. Nếu được thì bạn nên tìm kiếm và truy xuất dữ liệu của doanh nghiệp khoảng 10 năm. Hãy điền vô ô “Doanh thu quá khứ” con số doanh thu trong quá khứ mà bạn tìm được. Sau đó điền vào ô “Doanh thu hiện tại” doanh số của năm gần nhất. Tiếp theo, trong ô “Số năm” hãy điền số năm giữa 2 kì doanh thu quá khứ và doanh thu hiện tại (thí dụ, nếu con số doanh thu quá khứ mà bạn điền vô là con số 10 năm trước đây và con số doanh thu mà bạn điền vô ô “doanh thu hiện tại” là năm nay, thì tổng thời gian giữa 2 kì doanh thu này là 9 năm – và con số bạn điền vào ô “số năm” là 9)

Nếu bạn sử dụng những con số quá lớn thí dụ như: 5,555,000,000 bạn có thể lược bớt các số 0 đằng sau của tất cả các con số doanh thu bạn điền vào 2 ô “doanh thu quá khứ” và “doanh thu hiện tại”.

các bước tiếp theo

Nếu những con số trên khớp với yêu cầu của Rule #1, hãy chuyển sang tính toán tăng trưởng của doanh thu qua các năm để xác định doanh nghiệp này có phải là doanh nghiệp đáng đầu tư hay không?

EPS
Growth Rate

Tốc độ tăng trưởng doanh thu

Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần là một trong 5 chỉ số lớn, rất quan trọng để xác định liệu doanh nghiệp có đủ tuyệt vời để đầu tư hay không.