fbpx

Sticker Price & MOS

Xác định Giá trị thực và Biên An Toàn theo công thức bên dưới sẽ giúp bạn sử dụng 5 chỉ số lớn và tỉ lệ P/E (Giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phần) để xác định giá trị của 1 doanh nghiệp. Công thức ở bên dưới cũng tính toán ra Biên An Toàn về giá mà tại mức Biên An Toàn đó nhà đầu tư theo Rule 1 có thể an toàn khi mua cổ phiếu của 1 doanh nghiệp với mức lợi nhuận kép 15%/năm trong giai đoạn 10 năm. Việc này cũng còn được gọi là “Mua 1 USD với giá 50 cent”.

mos
  • EPS tương lai:
  • Giá trị cổ phiếu:
  • Giá cổ phiếu tương lai:
  • Biên an toàn:
EPS hiện tại Tốc độ mới tăng trưởng EPS PE tương lai Giá cổ phiếu tương lai Biên an toàn
Sử dụng công cụ nghiên cứu của sự lựa chọn của bạn, xác định các Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ lịch sử trong 10 năm (nếu có thể). Trên MSN Money, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được đặt tại Kết quả Tài chính> Báo cáo> Dòng tiền mặt.

Đối với hoạt động “Tiền mặt từ Hoạt động Hoạt động”, sử dụng số thích hợp từ dòng tiền “Tiền mặt từ Hoạt động Hoạt động”.

Đối với “Giá trị Chi tiêu của Capital”, nhấp vào mũi tên màu xanh bên cạnh “Capital Expenditures” để mở rộng phần. Bên dưới nó, tìm dòng “Purchase of FIxed Assets”. Sử dụng số này làm “Expenditures” số của bạn.

các bước tiếp theo

Nếu những con số trên khớp với yêu cầu của Rule #1, hãy chuyển sang tính toán tăng trưởng của doanh thu qua các năm để xác định doanh nghiệp này có phải là doanh nghiệp đáng đầu tư hay không?

ROIC
Calculator

Margin of Safety

Hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư là chỉ số tài chính quan trọng nhất, nó thể hiện một doanh nghiệp có được điều hành tốt hay không.