fbpx

Phương pháp tỷ số bình quân (The Public Company Comparables Method) là gì?

Phương pháp tỉ số bình quân (tiếng Anh: The Public Company Comparables Method) là một phương pháp trong cách tiếp cận từ thị trường để thẩm định giá doanh nghiệp.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Phương pháp tỷ số bình quân (tiếng Anh: The Public Company Comparables Method) là một phương pháp trong cách tiếp cận từ thị trường để thẩm định giá doanh nghiệp.

Phương pháp tỷ số bình quân

Khái niệm

Phương pháp tỷ số bình quân trong tiếng Anh tạm dịch là: The Public Company Comparables Method.

Phương pháp này là phương pháp ước tính giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua tỷ số thị trường trung bình của các doanh nghiệp so sánh.

Điều kiện doanh nghiệp so sánh

Doanh nghiệp so sánh là doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện sau:

– Tương tự với doanh nghiệp cần thẩm định giá về các yếu tố: ngành nghề kinh doanh chính; khách hàng và thị trường tiêu thụ; các chỉ số tài chính.

– Có cổ phần được giao dịch thành công trên thị trường tại thời điểm thẩm định giá hoặc gần thời điểm thẩm định giá nhưng không quá 01 năm tính đến thời điểm thẩm định giá.

Các tỉ số thị trường được sử dụng trong phương pháp tỉ số bình quân bao gồm: tỷ số giá trên thu nhập bình quân (P/E ), tỷ số giá trên doanh thu bình quân (P/S), tỷ số giá trên giá trị sổ sách bình quân (P/B), tỷ số giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao bình quân (EV/EBITDA)

Trường hợp áp dụng và nguyên tắc thực hiện phương pháp tỷ số bình quân

Phương pháp tỷ số bình quân (The Public Company Comparables Method) là gì?

– Trường hợp áp dụng

sec in page img

Có ít nhất 03 doanh nghiệp so sánh. Ưu tiên các doanh nghiệp so sánh là các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc đăng kí giao dịch trên UPCoM.

– Nguyên tắc thực hiện

+ Cách thức xác định các chỉ số tài chính, tỷ số thị trường phải nhất quán đối với tất cả các doanh nghiệp so sánh và doanh nghiệp cần thẩm định giá.

+ Các chỉ số tài chính, tỷ số thị trường của các doanh nghiệp so sánh được thu thập từ các nguồn khác nhau phải được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm tính nhất quán về cách thức xác định trước khi đưa vào sử dụng trong thẩm định giá.

Các bước xác định giá trị doanh nghiệp

– Bước 1: Đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp so sánh.

– Bước 2: Xác định tỷ số thị trường được sử dụng để ước tính giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá.

– Bước 3: Ước tính giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá.

Giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá theo phương pháp tỷ số bình quân có thể được xác định bằng trung bình cộng các kết quả giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá được xác định theo từng tỷ số thị trường bình quân hoặc xác định bằng việc tính bình quân có trọng số của các kết quả. 

Việc xác định trọng số cho từng kết quả giá trị có thể dựa trên đánh giá mức độ tương đồng giữa các doanh nghiệp so sánh đối với từng loại tỉ số thị trường được sử dụng để tính toán kết quả giá trị đó theo nguyên tắc:

Tỷ số thị trường nào có mức độ tương đồng càng cao giữa các doanh nghiệp so sánh thì kết quả giá trị sử dụng tỷ số thị trường đó có trọng số càng lớn.

Nguồn: Thông tư 122/2017/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây